Bkash e payment nite hole o ki minimum 5$ ei lagbe?
Naki aro kom holeo chole?