Manos ki bol kore?

Yes
No
Manos sob cheya boddiman
Manos boka
2 Total votes